Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/1026
Title: 他山之石可以攻玉 : 新加坡与中国中小学教育政策的对比以及对改进中国中小学教育工作的启示 (Ta shan zhi shi ke yi gong yu : Xinjiapo yu Zhongguo zhong xiao xue jiao yu zheng ce de dui bi yi ji dui gai jin Zhongguo zhong xiao xue jiao yu gong zuo de qi shi)
Authors: Zheng, Guohong (郑国洪)
Issue Date: 2006
URI: http://hdl.handle.net/10497/1026
Issued Date: 2006
Call Number: LA1239.6 Z44
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZhengGuohong-MEA_Abstract.pdfAbstract298.15 kBAdobe PDFView/Open
ZhengGuohong-MEA.pdfFull Text690.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

54
checked on Nov 22, 2017

Download(s) 50

28
checked on Nov 22, 2017