Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/1027
Title: 
加强教师绩效管理赢得教育竞争优势 : 北京市与新加坡中学教师绩效管理政策及实施比较分析 (Jia qiang jiao shi ji xiao guan li ying de jiao yu jing zheng you shi : Beijing Shi yu Xinjiapo zhong xue jiao shi ji xiao guan li zheng ce ji shi shi bi jiao fen xi)
Authors: 
Issue Date: 
2006
URI: 
Issued Date: 
2006
Call Number: 
LB2838 Z46
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZhouZhaoyu-MEA_Abstract.pdfAbstract251.66 kBAdobe PDFView/Open
ZhouZhaoyu-MEA.pdfFull Text685.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 20

77
Last Week
2
Last month
4
checked on Nov 14, 2018

Download(s) 50

36
checked on Nov 14, 2018