Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/13614
Title: 
架构区域性职前职后教育中心的实践与思考 : 以上海市曹杨职业技术学校为载体 (Jia gou qu yu xing zhi qian zhi hou jiao yu zhong xin de shi jian yu si kao : yi Shanghai Shi cao yang zhi ye ji shu xue xiao wei zai ti)
Authors: 
Issue Date: 
2012
URI: 
Issued Date: 
2012
Call Number: 
LC1047.C6 W364
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WangMaojiang-MEA_Abstract.pdfAbstract281.29 kBAdobe PDFView/Open
WangMaojiang-MEA.pdfFull Text1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

28
Last Week
0
Last month
0
checked on Oct 19, 2018

Download(s)

13
checked on Oct 19, 2018