Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/16026
Title: 普通高中学生物理实验能力现状的调查研究 : 以北京市西城区**中学为例 (Pu tong gao zhong xue sheng wu li shi yan neng li xian zhuang de diao cha yan jiu : yi Beijing Shi Xicheng Qu ** zhong xue wei li)
Authors: Guo, Yingjie
Issue Date: 2014
URI: http://hdl.handle.net/10497/16026
Issued Date: 2014
Call Number: QC30 G86
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GuoYingjie-MEA_Abstract.pdfAbstract409.19 kBAdobe PDFView/Open
GuoYingjie-MEA.pdfFull Text868.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

47
checked on Nov 21, 2017

Download(s) 20

81
checked on Nov 21, 2017