Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/16029
Title: 中等职业学校教师教育科研现状调查研究: 以北京市实验职业学校为例 (zhong deng zhi ye xue xiao jiao shi jiao yu ke yan xian zhuang diao cha yan jiu: yi beijing shi shi yan zhi ye xue xiao wei li)
Authors: Li, Huiyan
Issue Date: 2014
URI: http://hdl.handle.net/10497/16029
Issued Date: 2014
Call Number: LB1727.C6 L5
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LiHuiyan-MEA.htmAbstract8.21 kBHTMLView/Open
LiHuiyan-MEA.pdfFull Text1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

38
checked on Aug 17, 2017

Download(s) 50

47
checked on Aug 17, 2017