Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/16050
Title: 
变革时代新中两国学校文化建设的比较研究 : 以新加坡德明政府中学和中国北京市铁路第二中学为例 (Bian ge shi dai xin zhong lian guo xue xiao wen hua jian she de bi jiao yan jiu : yi Xinjiapo de ming zheng fu zhong xue he Zhongguo Beijing Shi tie lu di er zhong xue wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2014
URI: 
Issued Date: 
2014
Call Number: 
LB2806 Z436
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZhangXiaomei-MEA_Abstract.pdfAbstract402.46 kBAdobe PDFView/Open
ZhangXiaomei-MEA.pdfFull Text2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 5

208
Last Week
4
Last month
4
checked on Feb 21, 2019

Download(s) 20

139
checked on Feb 21, 2019