Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/16050
Title: 变革时代新中两国学校文化建设的比较研究: 以新加坡德明政府中学和中国北京市铁路第二中学为例 (bian ge shi dai xin zhong lian guo xue xiao wen hua jian she de bi jiao yan jiu: yi xinjiapo de ming zheng fu zhong xue he zhongguo beijing shi tie lu di er zhong xue wei li)
Authors: Zhang, Xiaomei
Issue Date: 2014
URI: http://hdl.handle.net/10497/16050
Issued Date: 2014
Call Number: LB2806 Z436
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZhangXiaomei-MEA.htmAbstract7.63 kBHTMLView/Open
ZhangXiaomei-MEA.pdfFull Text2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

73
checked on Aug 21, 2017

Download(s) 10

135
checked on Aug 21, 2017