Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/19163
Title: 
普通高中“善教育”的体系构建及其实践研究 : 以中国重庆市两江中学校为例 (Pu tong gao zhong “shan jiao yu” de ti xi gou jian ji qi shi jian yan jiu : yi Zhongguo chong qing shi liang jiang zhong xue xiao wei li)
Authors: 
Issue Date: 
2017
URI: 
Issued Date: 
2017
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PeiLin-MEA_Abstract.pdfAbstract289.65 kBAdobe PDFView/Open
PeiLin-MEA.pdfFull Text1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 10

90
Last Week
6
Last month
17
checked on Apr 23, 2018

Download(s)

6
checked on Apr 23, 2018