Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10497/4424
Title: 
促进教师专业发展的有效路径 : 以上海市一师附小为例的校本教研功能与形态的研究 (Cu jin jiao shi zhuan ye fa zhan de you xiao lu jing : yi Shanghai Shi yi shi fu xiao wei li de xiao ben jiao yan gong neng yu xing tai de yan jiu)
Authors: 
Issue Date: 
2011
URI: 
Issued Date: 
2011
Call Number: 
LB1731 X8
Appears in Collections:Master in Educational Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XuJiamei-MEA_Abstract.pdfAbstract292.73 kBAdobe PDFView/Open
XuJiamei-MEA.pdfFull Text1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

29
Last Week
0
Last month
0
checked on May 27, 2018

Download(s)

16
checked on May 27, 2018